Advies

Naast ecologisch advies voor korter lopende projecten, zoals bij ecologische begeleiding, geeft de Bouwecoloog ook advies voor de langere termijn. Duurzame bouw met ruimte voor flora en fauna, natuurinclusief (ver)bouwen en tijdelijke natuur: nieuwe (beschermde) soorten hoeven niet lastig te zijn, ze hebben ook hun voordelen!

Tijdelijke Natuur
Grotere bouwprojecten worden vaak in fases uitgevoerd, of duurt het enkele jaren voordat een (braakliggend) terrein bebouwd wordt. In de tijd dat werk op (een deel van) het terrein niet wordt uitgevoerd kunnen zich beschermde soorten vestigen en dat geeft veel juridische problemen en tijd- en geldverlies. Soms wordt met dure maatregelen ervoor gezorgd dat het terrein vrij blijft van deze soorten. Met de gedragscode ‘Tijdelijke Natuur’ zijn deze maatregelen niet nodig: als een nieuwe beschermde soort zich vestigt, geldt hiervoor alleen dat niet in de kwetsbare perioden gewerkt mag worden en dat gewerkt moet worden conform de zorgplicht.
Een bouwlocatie moet na de bepaling van de nulsituatie en de aanmelding als Tijdelijke Natuur wel minimaal een jaar braak blijven liggen om in aanmerking te kunnen komen. Als er al beschermde soorten aanwezig zijn, is hiervoor wel een ontheffing nodig (maar dit past nu prima in de planning).

Duurzame gebouwen (en gebieden)
Bijvoorbeeld voor de nieuwbouw of renovatie van gebouwen kan de duurzaamheid daarvan worden bepaald op basis van BREEAM-NL. Met dit keurmerk voor duurzame vastgoedobjecten wordt zo objectief mogelijk, aan de hand van beoordelingsrichtlijnen, bepaald hoeveel duurzaamheidspunten te behalen zijn. De Bouwecoloog kan de benodigde natuurrapportage voor u verzorgen, inclusief de daarbijbehorende aanbevelingen, begeleiding en berekening van te behalen punten.

Natuurinclusief (ver)bouwen
Voor de Bouwecoloog betekent natuurinclusief bouwen meer dan alleen een vleermuizen- of gierzwaluwenkast inmetselen, of het plaatsen van huismussenpannen. Uiteraard zijn dat nutttige ingrepen, maar wellicht zijn er minder opvallende mogelijkheden, waar de dieren wellicht nog meer gebruik van zullen maken? In enkele gevallen is het met een kleine aanpassing van het plan zelfs mogelijk om natuurinclusief (ver)bouwen mogelijk te maken zonder extra materiaalkosten!
Voorbeeld: natuurvriendelijke muggenbestrijding

Vorige pagina: Welkom