Onderzoek en begeleiding

Bij alle bouw- en sloopwerkzaamheden en bestemmingswijzigingen wordt gevraagd of beschermde soorten hierdoor beïnvloed worden. Bij de Bouwecoloog bent u aan het juiste adres voor een pragmatische insteek bij de wettelijk noodzakelijke onderzoeken voor uw project.

Quickscan flora & fauna
Met een quickscan flora en fauna worden werkzaamheden getoetst aan de soortenbescherming in de Wet natuurbescherming. Met bronnenonderzoek en een oriënterend locatiebezoek wordt onderzocht of beschermde soorten kunnen worden uitgesloten, of effecten daarop. Indien deze soorten en effecten niet uitgesloten kunnen worden, zal in de rapportage van de quickscan worden geadviseerd om vervolgonderzoek uit te laten voeren en indien noodzakelijk een ontheffing op de Wet natuurbescherming aan te vragen. De Bouwecoloog kan het vervolgonderzoek en eventuele verdere stappen ook voor u uitvoeren of coördineren.
Indien beschermde soorten en/of effecten daarop wel uit te sluiten zijn, wordt uiteraard ook geconcludeerd dat geen nader onderzoek of ontheffing nodig is!

Ecologische begeleiding & broedvogelcontrole
Hoe zorg je ervoor dat het werk geen last krijgt van dieren, maar de dieren ook niet van het werk? Soms is met een relatief eenvoudige maatregel aan het begin van het werk ervoor te zorgen dat geen beschermde dieren op het terrein gaan zitten. Als de beschermde soorten er eenmaal zitten, kan het wel nodig zijn om eerst ecologisch onderzoek uit te voeren en/of een ontheffing aan te vragen.
Sowieso moet tijdens het uitvoeren van werkzaamheden, vanuit de zorgplicht, altijd voldoende rekening gehouden worden met planten en dieren: ook als ze niet beschermd zijn.
De Bouwecoloog heeft onder andere ervaring met advies en begeleiding voor bouwplaatsinrichting en -gebruik, met het dempen van sloten, maar ook bijvoorbeeld met het controleren op broedende vogels.

Vorige pagina: Welkom